Problematyczne naprawy P4 elektrowozów PKP Intercity S.A.

Naprawy P4 lokomotyw serii EU/EP07

Przed kilkoma dniami (27 stycznia 2023 r.) PKP Intercity S.A. otworzyły oferty w przetargu na wykonanie napraw P4 dla łącznie 50 sztuk lokomotyw serii EU/EP07. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania po 25 lokomotyw w każdym z nich, na które złożone zostały następujące oferty:

Oferty złożone w postępowaniu przetargowym na naprawę 50 sztuk lokomotyw serii EU/EP07, źródło: PKP Intercity S.A.

W przypadku ZNTKiM Gdańsk cena oferty wynosi 1 540 944,00 zł brutto za 1 lokomotywę, zaś w przypadku konsorcjum firm Compremum oraz Transtrain cena oferty wynosi 1 744 703,73 zł brutto za 1 lokomotywę. Wartym zaznaczenia jest, iż na realizację zamówienia PKP Intercity zamierzało przeznaczyć 52 914 675,03 zł brutto, w tym:

  • Cześć pierwsza – wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 25 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07: 26 405 744,13 zł brutto [1 056 229,76 zł za 1 lokomotywę]
  • Część druga – wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 25 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07: 26 508 930,90 zł brutto [1 060 357,23 zł za 1 lokomotywę]

Jak wynika z powyższych informacji obydwie złożone oferty znacząco przekraczają budżet Zamawiającego czyli PKP Intercity S.A. – w części pierwszej o ponad 30% (, zaś w części drugiej o blisko 40%.

EP07-1067 podczas naprawy P4 w ZNTKiM Gdańsk, 25 sierpnia 2017 r., fot. Kamil Sikora

Naprawy P4 lokomotyw serii EP08

Przed blisko tygodniem (25 stycznia b.r.) PKP Intercity S.A. dokonało unieważnienia trzeciego już przetargu na naprawy P4 lokomotyw serii EP08, o którym pisaliśmy na początku grudnia ub. roku. Zaproponowane wówczas oferty również przekraczały określony na 7 906 733,04 zł brutto (1 129 533,29 zł brutto za 1 lokomotywę) budżet Zamawiającego odpowiednio o 25% w przypadku ZNTKiM Gdańsk i firmy MR Train (odpowiednio 1 512 669,99 zł oraz 1 553 049,66 brutto za 1 lokomotywę) i ponad 40% w przypadku konsorcjum konsorcjum firm: Compremum S.A. i Transtrain sp. z o.o. (1 940 872,12 zł brutto za 1 lokomotywę). W ostatnich dniach przetarg ten został ogłoszony ponownie (4 raz), zaś termin składania ofert wyznaczono na 15 lutego br.

Przekroczony budżet PKP Intercity

W tym miejscu zasadne jest porównanie kosztów napraw P4 lokomotyw serii EU/EP07 w ramach realizowanego w chwili obecnej kontraktu ze spółką PKP CARGOTABOR na przeprowadzenie łącznie 46 napraw okresowych lokomotyw tej serii rozpoczętego pod koniec 2020 roku W przypadku tego zamówienia podzielonego na 2 części PKP Intercity wybrało oferty na wykonanie napraw 23 lokomotyw w wysokości 20 840 869,29 zł brutto z prawem opcji (906 124,75 zł brutto za 1 lokomotywę) oraz na następne 23 lokomotywy w wysokości 20 303 359,29 zł brutto z prawem opcji (882 175,75 zł brutto za 1 lokomotywę) Ceny te są niższe odpowiednio aż o 41,20% oraz 42,72% od aktualnej oferty złożonej przez ZNTKiM Gdańsk i aż o 49% od oferty zaproponowanej przez konsorcjum firm Compremum i Transtrain. Jeśli zaś chodzi o budżet Zamawiającego to uległ on zmianie jedynie (wzrósł) o około 15-16% względem postępowania przetargowego z końca 2020 roku.

Zwiększenie budżetu na naprawy lokomotyw rozwiązaniem problemu?

Zarówno w przypadku lokomotyw serii EU/EP07 jak i również EP08 problemem jest przekroczony budżet Zamawiającego określony na około 1,05-1,12 mln zł brutto w przeliczeniu na 1 lokomotywę przewidzianą do naprawy P4. W tym miejscu należy postawić pytanie czy przy uwzględnieniu obecnych realiów makroekonomicznych i czynników takich jak inflacja, ceny energii elektrycznej, czy koszty pracy, możliwe jest przeprowadzenie naprawy P4 za stawkę zaproponowaną przez PKP Intercity S.A.? Przykładowo ceny energii elektrycznej stanowiącej koszt stały dla przedsiębiorstw zajmujących się naprawami taboru kolejowe wzrosły niemal dwukrotnie, zaś inflacja bazowa wzrosła z poziomu 3% do aż 16,6%. Pomiędzy 4 kwartałem 2020 roku a 3 kwartałem 2022 roku średnia cena energii na rynku konkurencyjnym z 243,71 zł/MWh do 566,33 zł/MWh, co oznacza wzrost o ponad 100%.

Zmiany średnich cen energii na rynku konkurencyjnym między 4 kwartałem 2020 r. a 3 kwartałem 2022 r., źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Również koszty związane z wykonywaniem pracy (płaca minimalna oraz wysokość stawek ZUS dla przedsiębiorców) uległy zmianie na przestrzeni minionych 2 lat. Przykładowo na początku 2021 roku płaca minimalna wynosiła 2800 zł brutto, zaś w chwili obecnej jest to 3490 zł brutto, co oznacza wzrost o blisko 20%.

Po uwzględnieniu tych czynników najbardziej prawdopodobnym jest, iż bez zwiększenia budżetu przewidzianego na wykonanie napraw okresowych na 4 poziomie utrzymania dla lokomotyw serii EU/EP07 oraz EP07 ich wykonanie nie będzie możliwe. Zmiana w wysokości ofert na wykonanie napraw P4 wynosząca ponad 40 % na przestrzeni 2 lat, pokazuje wartość obecnych stawek napraw taboru kolejowego po uwzględnieniu realiów rynkowych.

Author: Kamil Sikora